Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej przysługują firmie Masab Adrian Machura z siedzibą w Chorzowie. Niniejsza strona internetowa podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.
Zawartość niniejszej strony internetowej stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Masab Adrian Machura, kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej lub ich fragmentów jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Masab Adrian Machura i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Masab Adrian Machura stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.