INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie.
Informacje o przetwarzanych danych osobowych w MASAB ADRIAN MACHURA

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MASAB ADRIAN MACHURA z siedzibą w Chorzowie, ul. Wolności 1/9, 41-500, NIP:627 257 04 47
 2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez MASAB ADRIAN MACHURA, a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.
 3. Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych, dane teleadresowe.. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez MASAB ADRIAN MACHURA Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować zMASAB ADRIAN MACHURA w następujący sposób: – za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@masab.pl – za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Masab Adrian Machura , ul.Wolności 1/9, 41-500 Chorzów
 5. MASAB ADRIAN MACHURA przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
 6. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zMASAB ADRIAN MACHURA. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia MASAB ADRIAN MACHURA przesyłania do niego treści marketingowych.
 7. MASAB ADRIAN MACHURA będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł z MASAB ADRIAN MACHURA. Dane osobowe, które są przetwarzane przez MASAB ADRIAN MACHURA będą przechowywane przez okres prowadzenia przez MASAB ADRIAN MACHURA działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 8. MASAB ADRIAN MACHURA będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT, podwykonawcy. Wszystkie podmioty, którym MASAB ADRIAN MACHURA będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy z MASAB ADRIAN MACHURA i tylko zgodnie z poleceniami MASAB ADRIAN MACHURA
 9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
  prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
  prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
  prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”
  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
  prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z MASAB ADRIAN MACHURA zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.